Direktetoget mellom Hamburg og Praha har lekerom for barna.

Direktetoget mellom Hamburg og Praha har lekerom for barna.